Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามสิ่งที่่ส่งมาด้วยค่ะ