Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ

ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ

MOPH ED TRIAGE


ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการทางการแพทย์มีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับปริมาณทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีอย่างจำกัด ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาในภาพรวมสามารถทำได้หลายวิธี และหนึ่งในกระบวนการนั้นคือ "กระบวนการคัดกรอง (Triage)" เพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ถูกใช้กับบุคคลที่ควรได้รับการช่วนเหลือด้วยบุคคลากรทางการแพทย์ได้ทันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อลดการเสียชีวิต ความรุนแรงของโรค ลดความพิการ ลดความทรมาน ลดความไม่พึงพอใจ และลดการร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติการให้เลือด


โลหิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย การให้บริการโลหิตแก่ผู้ป่วยอาจพบภาวะแทรกซ้อนได้จากสาเหตุต่างๆมากมาย จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการให้เลือดและมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของการให้โลหิตเพื่อให้มีการเฝ้าระวังทุกๆ ขั้นตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติ “เรื่องการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด” รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการจากการรับเลือดในผู้ป่วยที่ต้องมีการให้เลือดภายในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านบริการโลหิตร่วมกันดำเนินงานและผลักดันให้เกิดขึ้นโดยข้อมูลอ้างอิงจากสภากาชาดไทย วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้จักแนวทางจัดการการในการให้บริการโลหิต และติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังการให้เลือด ให้ทราบแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาลและจะได้นำรายงานภาวะแทรกซ้อนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือทบทวนอุบัติการณ์กันได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Attachments:
Download this file (คำสั่งให้บุคลากรทำตามขั้นตอนการให้เลือด.pdf)คำสั่งให้บุคลากรทำตามขั้นตอนการให้เลือด.pdf157 Kb
Download this file (แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน.pdf)แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน.pdf227 Kb
Download this file (แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะปกติ.pdf)แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะปกติ.pdf120 Kb
Download this file (แนวทางปฏิบัติขณะให้เลือด.pdf)แนวทางปฏิบัติขณะให้เลือด.pdf224 Kb
Download this file (วิธีปฏิบัติในผู้ป่วยมีปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลื)วิธีปฏิบัติในผู้ป่วยมีปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลื120 Kb
Download this file (หนังสือยินยอมให้ทำการรักษาโดยการทำหัตถการ เรื่องการให้เลือด.pdf)หนังสือยินยอมให้ทำการรักษาโดยการทำหัตถการ เรื่องการให้เลือด.pdf236 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเลือด.pdf)แบบฟอร์มเลือด.pdf634 Kb
Download this file (บันทึกทางการพยาบาล.pdf)บันทึกทางการพยาบาล.pdf6295 Kb
Download this file (รายงานการประชุมวิเคราะห์การให้เลือดผิด งานหอผู้ป่วย.pdf)รายงานการประชุมวิเคราะห์การให้เลือดผิด งานหอผู้ป่วย.pdf119 Kb
Download this file (สรุปผลการทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือด.pdf)สรุปผลการทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือด.pdf67 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการให้เลือด.pdf)แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการให้เลือด.pdf94 Kb

อ่านเพิ่มเติม...

Personal Safety Goal : SIMPLE


คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ได้จัดทำหนังสือ Patient and Personnel Safety Goals (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) ในรูปแบบ e-book

HA Update 2018


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Attachments:
Download this file (HA Update 2018.pdf)HA Update 2018.pdf2416 Kb

เรื่องเล่า "ภาคภูมิ"

เรื่องเล่า "ภาคภูมิ" โดย คุณสุจิตรา  นิ่มสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

เรื่องเล่าความสุขประคับประคอง 61

เรื่องเล่าความสุขประคับประคอง โดย นพ.ภูชิชย์ สุวราพัฒนาภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 61

ประชาคมอำเภอนครไทยมีมติร่วมกันพร้อมจะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยอาศัยแนวคิดการร่วมสร้างชุมชนบ้านหัวร้องให้น่าอยู่ เป็นตัวจุดประกายความร่วมมือของคนในชุมชนให้มาร่วมคิดและร่วมทำโดยวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมและความภาคภูมิใจของชุมชน มาใช้เป็นนวัตกรรมเครื่องมือในการสร้างสุขภาพ สร้างชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพและสามารถเป็นต้นแบบชุมชนเข็มแข็งในตาบลนครไทย

VCT Mobile สูู่เป้าหมาย RRTTR 61

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงานและองค์กร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับกลุ่มประชากรหลัก เพื่อส่งเสริมให้อยากเข้ามารับการตรวจและติดตามผล การจัดให้มีคลินิก VCT mobile แบบ One Stop service ทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ไปประจำตามจุดรวมตัวที่กลุ่มประชากรหลักนิยมไป เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลดขั้นตอนของการมารับบริการที่โรงพยาบาล ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเชิญชวน การรณรงค์ และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มประชากรหลักและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จนเกิดการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

RTI Nakornthai 61

อำเภอนครไทยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สาขาอำเภอนครไทย) ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และทีมสอบสวนอุบัติเหตุ สหสาขาอำเภอนครไทยที่เข้มแข็ง  สามารถเป็นแกนนำหลักในการประสานงานและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้ง ศปถ.อำเภอนครไทย โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) จนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มการยื่นเสนอทำวิจัย

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รอเพิ่มรายละเอียดคำแนะนำ)


Attachments:
Download this file (00.วิจัย ใบกำกับเอกสารที่ยื่น.docx)00.วิจัย ใบกำกับเอกสารที่ยื่น.docx18 Kb
Download this file (01.AF 01-10  แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx.pdf)01.AF 01-10 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx.pdf119 Kb
Download this file (02.AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย.docx)02.AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย.docx64 Kb
Download this file (03.AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx)03.AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx56 Kb
Download this file (04.AF 04-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย.docx)04.AF 04-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย.docx69 Kb
Download this file (05.AF 05-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx)05.AF 05-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx57 Kb
Download this file (06.AF 06-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.)06.AF 06-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.55 Kb
Download this file (07.AF 07-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ อายุ 7 -12 ปี.docx)07.AF 07-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ อายุ 7 -12 ปี.docx54 Kb
Download this file (08.AF 08-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ป)08.AF 08-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ป55 Kb
Download this file (09.AF 13-10 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัตินักวิจัย.docx)09.AF 13-10 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัตินักวิจัย.docx27 Kb
Download this file (10.AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย.doc)10.AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย.doc85 Kb
Download this file (11.AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง.docx)11.AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง.docx49 Kb
Download this file (12.AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.docx)12.AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.docx56 Kb
Download this file (13.AF 01-18 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx)13.AF 01-18 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx56 Kb
Download this file (14.AF 01-19 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.docx)14.AF 01-19 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.docx59 Kb
Download this file (15.AF 02-19 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.doc)15.AF 02-19 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.doc68 Kb
Download this file (16.AF 01-11ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่)16.AF 01-11ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่58 Kb
Download this file (17.AF 03-11 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย.docx)17.AF 03-11 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย.docx65 Kb
Download this file (18.AF 11-10 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์.doc)18.AF 11-10 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์.doc51 Kb
Download this file (19.AF 01-15 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์.docx)19.AF 01-15 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์.docx51 Kb
บทความ อื่นๆ ...