มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ

ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ

แนวทางการดูแลและส่งเสริมพัฒนการเด็ก

งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้พัฒนาคุณภาพงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขึ้น เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ ๕ ปี ได้รับการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ

อย่างถูกต้องเหมาะสม พบว่าเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ๕ ปีที่มีพัฒนาการเสี่ยงไม่สมวัย ในปี ๒๕๕๗,๒๕๕๘,

๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘, ๔.๖๒, ๖.๘๙ และ ๘.๑๗ ตามลำดับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจำนวน

เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ได้มีกิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก

ตามช่วงอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ส่วนในช่วงอายุอื่นๆ จะเป็นการเฝ้าระวังพัฒนาการจากผู้ปกครอง

โดยใช้คู่มือ DSPM/DAIM ซึ่งเด็กแรกเกิดเด็กอายุ ๕ ปี เหล่านี้ จะได้รับการประเมินพัฒนาการจาก

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงปี ละ ๑ ครั้ง เท่านั้น ในปี ๒๕๖๐ เด็กที่เข้ามารับบริการในคลินิกพัฒนาการเด็ก

และได้รับการประเมินพัฒนาการพบว่าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยด้านการใช้ภาษา (EL) มากที่สุด

จำนวน ๕๕ รายคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓0 รองลงมาคือด้านการเข้าใจภาษา (RL) จำนวน ๔๓ ราย

คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒0 และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) จำนวน ๔๒ ราย

คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖0 ส่วนด้าน  การช่วยเหลือตัวเองและสังคม (PS) ด้านการเคลื่อนไหว (GM)

รองลงมาตามลำดับ ซึ่งเด็กบางราย อาจมีพัฒนาการไม่สมวัยในหลายด้านร่วมกัน

จากการประเมินพัฒนาการข้างต้นคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กได้นำผลการประเมิน

มาวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการ โดยให้เด็กผู้ปกครอง และครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษา ตลอดจนมีการติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก

เพื่อดูความพร้อมในด้านต่างๆอย่างเป็นองค์รวมเนื่องจากศักยภาพของเด็กและครอบครัว

แต่ละคนจะแตกต่างกันส่งผลให้การประเมินความก้าวหน้าในการกระตุ้นพัฒนาการต้องใช้เวลา

เด็กที่แตกต่างกันตามศักยภาพของเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีความสำคัญ

ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้มีความก้าวหน้าขึ้นจากการที่มีเด็กพัฒนาการล่าช้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น

และเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแล้วพัฒนาการไม่ดีขึ้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

แสดงว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานพัฒนาการเด็ก คปสอ.นครไทย

จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อำเภอนครไทย ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการดูแลเด็กแรกเกิดถึงเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ ๕ ปี

ให้มีพัฒนาการที่สมวัย และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ

และการดูแลที่ถูกต้องและต่อเนื่อง

MOPH ED TRIAGEในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการทางการแพทย์มีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับปริมาณทรัพยากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขมีอย่างจำกัด ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาในภาพรวมสามารถทำได้หลายวิธี

และหนึ่งในกระบวนการนั้นคือ "กระบวนการคัดกรอง (Triage)" เพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่

ถูกใช้กับบุคคลที่ควรได้รับการช่วนเหลือด้วยบุคคลากรทางการแพทย์ได้ทันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

เพื่อลดการเสียชีวิต ความรุนแรงของโรค ลดความพิการ ลดความทรมาน ลดความไม่พึงพอใจ และลดการร้องเรียน

Personal Safety Goal : SIMPLE


คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ได้จัดทำหนังสือ Patient and Personnel Safety Goals (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) ในรูปแบบ e-book

HA Update 2018


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Attachments:
Download this file (HA Update 2018.pdf)HA Update 2018.pdf2416 Kb

เรื่องเล่า "ภาคภูมิ"

เรื่องเล่า "ภาคภูมิ" โดย คุณสุจิตรา  นิ่มสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

เรื่องเล่าความสุขประคับประคอง 61

เรื่องเล่าความสุขประคับประคอง โดย นพ.ภูชิชย์ สุวราพัฒนาภรณ์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย 61

ประชาคมอำเภอนครไทยมีมติร่วมกันพร้อมจะดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยอาศัยแนวคิดการร่วมสร้างชุมชนบ้านหัวร้องให้น่าอยู่ เป็นตัวจุดประกายความร่วมมือของคนในชุมชนให้มาร่วมคิดและร่วมทำโดยวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์รวมและความภาคภูมิใจของชุมชน มาใช้เป็นนวัตกรรมเครื่องมือในการสร้างสุขภาพ สร้างชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพและสามารถเป็นต้นแบบชุมชนเข็มแข็งในตาบลนครไทย

VCT Mobile สูู่เป้าหมาย RRTTR 61

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงานและองค์กร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับกลุ่มประชากรหลัก เพื่อส่งเสริมให้อยากเข้ามารับการตรวจและติดตามผล การจัดให้มีคลินิก VCT mobile แบบ One Stop service ทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน ไปประจำตามจุดรวมตัวที่กลุ่มประชากรหลักนิยมไป เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลดขั้นตอนของการมารับบริการที่โรงพยาบาล ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเชิญชวน การรณรงค์ และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มประชากรหลักและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จนเกิดการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

RTI Nakornthai 61

อำเภอนครไทยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สาขาอำเภอนครไทย) ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และทีมสอบสวนอุบัติเหตุ สหสาขาอำเภอนครไทยที่เข้มแข็ง  สามารถเป็นแกนนำหลักในการประสานงานและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้ง ศปถ.อำเภอนครไทย โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI) จนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

บทความ อื่นๆ ...

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย