Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วย


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) และ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

2.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)  จำนวน 1 อัตรา

3.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

4.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน 1 อัตรา

5.  ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ