มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย