Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ