Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการ, พนักงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครทไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.พัสดุ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จพ.พัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลสอบ นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเกษตรพื้นฐาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล