Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) และ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก,จพ.ทันตสาธารณสุข


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

2.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)  จำนวน 1 อัตรา

3.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

4.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน 1 อัตรา

5.  ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัคร จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, จพ.ทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นจดหมายไปรษณีย์แบบ EMS โดยต้องส่งถึง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และได้กำหนดสอบ วันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ

ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  2  อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน  1  อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

1.   ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                    จำนวน  2  อัตรา
2.   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                จำนวน  1  อัตรา
3.   ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน  2  อัตรา
4.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)      จำนวน  1  อัตรา
5.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียน)    จำนวน  1  อัตรา
6.   ตำแหน่งพนักงานประจำตึก                       จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานห้อง X-ray) 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้