Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงาน (งานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (จพ.การเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลสอบ พนักงานซักฟอก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จพ.การเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานประกอบอาหาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายลชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานซักฟอก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4- 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประกอบอาหาร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามสิ่งที่่ส่งมาด้วยค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ/พนักงานซักฟอก/พนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) และ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ