Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเกษตรพื้นฐาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิฯ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) ตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,พ.ช่วยเหลือคนไข้,พ.ประจำห้องยา,บริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,พ.ช่วยเหลือคนไข้,พ.ประจำห้องยา,พ.บริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงาน (งานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์