Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) ตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,พ.ช่วยเหลือคนไข้,พ.ประจำห้องยา,บริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พยาบาลวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,พ.ช่วยเหลือคนไข้,พ.ประจำห้องยา,พ.บริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงาน (งานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (จพ.การเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลสอบ พนักงานซักฟอก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จพ.การเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานประกอบอาหาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายลชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานซักฟอก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4- 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประกอบอาหาร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ