Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามสิ่งที่่ส่งมาด้วยค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ/พนักงานซักฟอก/พนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) และ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (งานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก,จพ.ทันตสาธารณสุข


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

2.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)  จำนวน 1 อัตรา

3.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

4.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน 1 อัตรา

5.  ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัคร จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, จพ.ทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นจดหมายไปรษณีย์แบบ EMS โดยต้องส่งถึง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้