Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพโรงพยาบาล

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพโรงพยาบาล

MOPH ED TRIAGE


ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการทางการแพทย์มีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับปริมาณทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีอย่างจำกัด ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาในภาพรวมสามารถทำได้หลายวิธี และหนึ่งในกระบวนการนั้นคือ "กระบวนการคัดกรอง (Triage)" เพื่อให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ถูกใช้กับบุคคลที่ควรได้รับการช่วนเหลือด้วยบุคคลากรทางการแพทย์ได้ทันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อลดการเสียชีวิต ความรุนแรงของโรค ลดความพิการ ลดความทรมาน ลดความไม่พึงพอใจ และลดการร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติการให้เลือด


โลหิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย การให้บริการโลหิตแก่ผู้ป่วยอาจพบภาวะแทรกซ้อนได้จากสาเหตุต่างๆมากมาย จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการให้เลือดและมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยของการให้โลหิตเพื่อให้มีการเฝ้าระวังทุกๆ ขั้นตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจึงได้จัดทาแนวทางปฏิบัติ “เรื่องการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด” รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการจากการรับเลือดในผู้ป่วยที่ต้องมีการให้เลือดภายในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านบริการโลหิตร่วมกันดำเนินงานและผลักดันให้เกิดขึ้นโดยข้อมูลอ้างอิงจากสภากาชาดไทย วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้จักแนวทางจัดการการในการให้บริการโลหิต และติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังการให้เลือด ให้ทราบแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาลและจะได้นำรายงานภาวะแทรกซ้อนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือทบทวนอุบัติการณ์กันได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Attachments:
Download this file (คำสั่งให้บุคลากรทำตามขั้นตอนการให้เลือด.pdf)คำสั่งให้บุคลากรทำตามขั้นตอนการให้เลือด.pdf157 Kb
Download this file (แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน.pdf)แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน.pdf227 Kb
Download this file (แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะปกติ.pdf)แนวปฏิบัติกระบวนการเตรียมโลหิตให้ผู้ป่วยในภาวะปกติ.pdf120 Kb
Download this file (แนวทางปฏิบัติขณะให้เลือด.pdf)แนวทางปฏิบัติขณะให้เลือด.pdf224 Kb
Download this file (วิธีปฏิบัติในผู้ป่วยมีปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลื)วิธีปฏิบัติในผู้ป่วยมีปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลื120 Kb
Download this file (หนังสือยินยอมให้ทำการรักษาโดยการทำหัตถการ เรื่องการให้เลือด.pdf)หนังสือยินยอมให้ทำการรักษาโดยการทำหัตถการ เรื่องการให้เลือด.pdf236 Kb
Download this file (แบบฟอร์มเลือด.pdf)แบบฟอร์มเลือด.pdf634 Kb
Download this file (บันทึกทางการพยาบาล.pdf)บันทึกทางการพยาบาล.pdf6295 Kb
Download this file (รายงานการประชุมวิเคราะห์การให้เลือดผิด งานหอผู้ป่วย.pdf)รายงานการประชุมวิเคราะห์การให้เลือดผิด งานหอผู้ป่วย.pdf119 Kb
Download this file (สรุปผลการทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือด.pdf)สรุปผลการทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการให้เลือด.pdf67 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการให้เลือด.pdf)แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการให้เลือด.pdf94 Kb

อ่านเพิ่มเติม...

Personal Safety Goal : SIMPLE


คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ได้จัดทำหนังสือ Patient and Personnel Safety Goals (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) ในรูปแบบ e-book

HA Update 2018


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Attachments:
Download this file (HA Update 2018.pdf)HA Update 2018.pdf2416 Kb