Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คบส.

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาชีวอนามัย

คณะกรรมการอาชีวอนามัย จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาชีวอนามัยในบุคลากรที่มีความเสี่ยงบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน วันที่ 12 กันยายน 2561ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอนครไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย โดย แพทย์หญิงสุภาพร ปรางค์เจริญ (กุมารแพทย์)

alt

รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงจุฬานี ฟักแฟง ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

alt

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบางกลางท่าว ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt


นครไทยฟ้าใหม่ ใจยึดมั่น รวมพลัง สร้างสรรค์วันเลิกเหล้า

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลห้วยเฮี้ยจัดกิจกรรมกลุ่มสัญจรและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสัมพันธ์

และวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลนครชุมจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนครชุม

alt

กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

alt

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน ณ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ตำบลเนินเพิื่ม อำเภอนครไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพร.นครไทยรับการตรวจเยี่ยมจาก ทีมเยี่ยมเสริมพลัง เรื่อง การดำเนินงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วนแบบบูรณาการalt

โครงการอบรม Green & Clean Hospital

alt

วันที่ 15-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย และ รพ.สต.ในอำเภอนครไทย เรื่องการดำเนินงาน Green & Clean Hospital และอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล 

ซ้อมแผนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

alt

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เข้าร่วมโครงการซ้อมแผน "น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม" ณ ตำบลบ่อโพธิ์