Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คบส.

โครงการอบรม Green & Clean Hospital

alt

วันที่ 15-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย และ รพ.สต.ในอำเภอนครไทย เรื่องการดำเนินงาน Green & Clean Hospital และอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล 

ซ้อมแผนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

alt

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เข้าร่วมโครงการซ้อมแผน "น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม" ณ ตำบลบ่อโพธิ์

ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย

alt

เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานของโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตรวจเยี่ยมหน่วยด่านหลัก ด่านรอง อำเภอนครไทย

alt

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 คปสอ.โดย นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และนายทวิช เพ็งสลุด สาธารณสุขอำเภอนครไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยด่านหลัก ด่านรอง ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตอำเภอนครไทย

รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนครไทย เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ร่วมกิจกรรมขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ในการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยจัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย ไปจนถึงวัดเนินเพิ่ม ตำบลเนิ่นเพิ่ม

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตามโครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัย ณ หนองทอง สวนสาธารณะประจำตำบลนครไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยเขต 2 พิษณุโลก ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ” ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติแบบใหม่เป็นปีแรก  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสวรรค์  ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ด้านพัฒนาการเด็กต้นแบบระดับจังหวัด  โดยได้รับคัดเลือกจาก 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...