Home ศูนย์ข้อมูลการวิจัย นวตกรรม CQI แบบฟอร์มการยื่นเสนอทำวิจัย

แบบฟอร์มการยื่นเสนอทำวิจัย

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รอเพิ่มรายละเอียดคำแนะนำ)


Attachments:
Download this file (00.วิจัย ใบกำกับเอกสารที่ยื่น.docx)00.วิจัย ใบกำกับเอกสารที่ยื่น.docx18 Kb
Download this file (01.AF 01-10  แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx.pdf)01.AF 01-10 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย.docx.pdf119 Kb
Download this file (02.AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย.docx)02.AF 02-10 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย.docx64 Kb
Download this file (03.AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx)03.AF 03-10 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย.docx56 Kb
Download this file (04.AF 04-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย.docx)04.AF 04-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย.docx69 Kb
Download this file (05.AF 05-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx)05.AF 05-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย.docx57 Kb
Download this file (06.AF 06-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.)06.AF 06-10 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี.55 Kb
Download this file (07.AF 07-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ อายุ 7 -12 ปี.docx)07.AF 07-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ อายุ 7 -12 ปี.docx54 Kb
Download this file (08.AF 08-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ป)08.AF 08-10 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ป55 Kb
Download this file (09.AF 13-10 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัตินักวิจัย.docx)09.AF 13-10 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัตินักวิจัย.docx27 Kb
Download this file (10.AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย.doc)10.AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย.doc85 Kb
Download this file (11.AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง.docx)11.AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง.docx49 Kb
Download this file (12.AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.docx)12.AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.docx56 Kb
Download this file (13.AF 01-18 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx)13.AF 01-18 แบบรายงานการขอหยุดโครงการวิจัยก่อนกำหนด.docx56 Kb
Download this file (14.AF 01-19 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.docx)14.AF 01-19 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.docx59 Kb
Download this file (15.AF 02-19 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.doc)15.AF 02-19 ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.doc68 Kb
Download this file (16.AF 01-11ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่)16.AF 01-11ตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยและความเสี่58 Kb
Download this file (17.AF 03-11 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย.docx)17.AF 03-11 แบบฟอร์มประเมินโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์โดยผู้วิจัย.docx65 Kb
Download this file (18.AF 11-10 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์.doc)18.AF 11-10 หนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์.doc51 Kb
Download this file (19.AF 01-15 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์.docx)19.AF 01-15 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์.docx51 Kb