มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ศูนย์ข้อมูลคุณภาพโรงพยาบาล แนวทางการดูแลและส่งเสริมพัฒนการเด็ก

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

แนวทางการดูแลและส่งเสริมพัฒนการเด็ก

งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้พัฒนาคุณภาพงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขึ้น เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ ๕ ปี ได้รับการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม พบว่าเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ๕ ปีที่มีพัฒนาการเสี่ยงไม่สมวัย ในปี ๒๕๕๗,๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘, ๔.๖๒, ๖.๘๙ และ ๘.๑๗ ตามลำดับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ได้มีกิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ส่วนในช่วงอายุอื่นๆ จะเป็นการเฝ้าระวังพัฒนาการจากผู้ปกครอง โดยใช้คู่มือ DSPM/DAIM ซึ่งเด็กแรกเกิดเด็กอายุ ๕ ปี เหล่านี้ จะได้รับการประเมินพัฒนาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงปี ละ ๑ ครั้ง เท่านั้น ในปี ๒๕๖๐ เด็กที่เข้ามารับบริการในคลินิกพัฒนาการเด็กและได้รับการประเมินพัฒนาการพบว่าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยด้านการใช้ภาษา (EL) มากที่สุดจำนวน ๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓0 รองลงมาคือด้านการเข้าใจภาษา (RL) จำนวน ๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒0 และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) จำนวน ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖0 ส่วนด้าน   การช่วยเหลือตัวเองและสังคม (PS) ด้านการเคลื่อนไหว (GM) รองลงมาตามลำดับ ซึ่งเด็กบางรายอาจมีพัฒนาการไม่สมวัยในหลายด้านร่วมกัน จากการประเมินพัฒนาการข้างต้นคลินิกกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กได้นำผลการประเมินมาวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการ โดยให้เด็กผู้ปกครองและครอบครัวเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษา ตลอดจนมีการติดตามเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อดูความพร้อมในด้านต่างๆอย่างเป็นองค์รวมเนื่องจากศักยภาพของเด็กและครอบครัวแต่ละคนจะแตกต่างกันส่งผลให้การประเมินความก้าวหน้าในการกระตุ้นพัฒนาการต้องใช้เวลาเด็กที่แตกต่างกันตามศักยภาพของเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีความสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้มีความก้าวหน้าขึ้น

จากการที่มีเด็กพัฒนาการล่าช้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นและเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการแล้วพัฒนาการไม่ดีขึ้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แสดงว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานพัฒนาการเด็ก คปสอ.นครไทย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน อำเภอนครไทย ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการดูแลเด็กแรกเกิดถึงเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ ๕ ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและการดูแลที่ถูกต้องและต่อเนื่อง

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย