Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ

ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับและจัดการเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน


แนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รอบปีงบประมาณ 2561