Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และการรายงานความเสี่ยง Online สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560