มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


:: นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์ ::


Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ พณฯ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพร.นครไทย

alt

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยม

ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


alt


alt


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย