มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ นิเทศงานโรคมะเร็ง และ Palliative care

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

นิเทศงานโรคมะเร็ง และ Palliative care


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานโรคมะเร็ง และงาน Palliative care รพร.นครไทย และ คปสอ.นครไทย รับนิเทศจากงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.พิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในพื้นที่1. กิจกรรมที่รอดำเนินการ ได้แก่ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ ในประชาชนอายุ 50-70 ปี โดยได้รับจัดสรรชุดตรวจจากสปสช.(เฉพาะสิทธิ UC ) จำนวน 2,273 ชุด จากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 18,645 ราย
2. รอดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
3. พื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรอง ตรวจ stool occult blood จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
4. กลุ่มเสี่ยงที่พบ stool occult blood ; positive จะดำเนินการส่งต่อมา รพร.นครไทย เพื่อพิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยวิธี colonoscopy
5. เสนอพิจารณาช่องทางด่วน colonoscopy โดยพัฒนาระบบการดำเนินงานจาก รพ.พุทธชินราช ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
6. สสจ.พิษณุโลกฝากติดตามและส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย