Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

งานพัฒนาการเด็ก รับรางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ในโครงการสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร