Home ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ