Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นครไทยฟ้าใหม่ ใจยึดมั่น รวมพลัง สร้างสรรค์วันเลิกเหล้า

นครไทยฟ้าใหม่ ใจยึดมั่น รวมพลัง สร้างสรรค์วันเลิกเหล้า

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลห้วยเฮี้ยจัดกิจกรรมกลุ่มสัญจรและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสัมพันธ์

และวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลนครชุมจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนครชุม

alt