Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน

เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพร.นครไทยรับการตรวจเยี่ยมจาก ทีมเยี่ยมเสริมพลัง เรื่อง การดำเนินงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วนแบบบูรณาการalt