Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี

alt