มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

อบรมป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย