Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยเขต 2 พิษณุโลก ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ” ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติแบบใหม่เป็นปีแรก  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสวรรค์  ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ด้านพัฒนาการเด็กต้นแบบระดับจังหวัด  โดยได้รับคัดเลือกจาก 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 4 อำเภอ

จากเกณฑ์ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติแบบใหม่  คณะทำงานพัฒนาการเด็ก คปสอ.นครไทย ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายพัฒนา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ” ตามแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการปี 2561 ในการสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักในเรื่องพัฒนาการเด็ก  โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงในทุกภาคส่วน เช่น ครอบครัว , ชุมชน , องค์การบริหารส่วนตำบล , คปสอ.นครไทย ได้อย่างสอดคล้อง เกิดความยั่งยืน เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ  และเป็นที่รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก

ขอขอบพระคุณท่านสาธารณสุขอำเภอ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์  เครือข่ายชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ และอำเภอนครไทย ที่ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานงานตามกระบวนการ PLK SMART KIDS ต้นแบบจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างดีเยี่ยม  ซึ่งได้รับคำชื่นชม เนื่องจากพื้นที่ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายครู พ่อแม่ บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน  โดยมีการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนกระบวนการอย่างเป็นระบบ สร้างความยั่งยืนโดยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ พระ ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรสาธารณะสุข เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  มีการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างๆ ตามวิถีชุมชน และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  เกิดความร่วมมือจนเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเด็ก สร้างผู้ปกครองและครอบครัวที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน