Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตามโครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัย ณ หนองทอง สวนสาธารณะประจำตำบลนครไทย