• 11.png
  • 22.png
  • 33.png
  • 44.jpg
  • 55.png
  • 66.png

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ระบบบริหารงาน Back Office

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.th


Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย