^กลับไปด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


แบบรับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ การไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับโดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาล จึงขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยข้อความอย่างสุภาพชน เพื่อโรงพยาบาลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามปรับปรุงแก้ไขและประสานงานให้ท่าน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงและรายละเอียดไม่ครบถ้วน