ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง

โพสต์โดย BARNOOK » 18 มิ.ย. 2019, 13:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 698,800 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 698,800 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................................ บาท
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ
๒0,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔0๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
2.เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Managed Switches) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Ink jet) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900บาท เป็นเงิน 15,800 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
6.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
7.เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8.เครื่องพิมพ์ชนิด Barcode Printer จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น-บาทถ้วน)
9.เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Ink jet) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
10.เครื่องพิมพ์สี สแกนเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
11.จอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
12.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท
เป็นเงิน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
13.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท (สามหมื่น-
เจ็ดพันบาทถ้วน)5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท กู๊ดสปีค คอมพิวเตอร์ จำกัด
5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอนสเตอร์ อิงค์
5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี บี โอ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 นายปรีดี ดิษร นายแพทย์ชำนาญการ
6.2 นายทัศนะ ศรีสุราษฎร์ นักวิชาการสาธารณชำนาญการ
6.3 นายไพรัช บินชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนบไฟล์
ราคากลาง.pdf
(418.62 KiB) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
บาบูน
ภาพประจำตัวสมาชิก
BARNOOK
 
โพสต์: 1086
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 พ.ย. 2017, 14:43
ที่อยู่: เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าหนองคลองบึง

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: chunhom และ บุคคลทั่วไป 6 ท่าน