หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผู้ชนะ-จ้างก่อสร้างถนนในโรงพยาบาล1ล้าน

โพสต์โพสต์แล้ว: 14 มิ.ย. 2019, 21:10
โดย phattanan
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ พล ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น
ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล(๗๒.๑๔.๑๑.๐๔ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สาครบุรี ซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
สำเนาถูกต้อง

พัทธนันท์ มาแจ๊ด
(นาย พัทธนันท์ มาแจ๊ด)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย นาย อวบ มีแดนไผ่ นักจัดการงานทั่วไป
(หมายเหตุตามไฟล์ pdf.ที่แนบ)