ประกาศ-ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์๑๓๐KG

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์๑๓๐KG

โพสต์โดย phattanan » 08 ส.ค. 2019, 14:28

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๓๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๑๓๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดพิษณุโลก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานจ้างฯ ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือได้
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nktcph.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๘-๙๐๖๐ ต่อ ๑๑๙ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางอีเมล์ Phattanan.m@mophegp.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดพิษณุโลกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nktcph.go.th และ http://www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒


(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง

อวบ มีแดนไผ่
(นายอวบ มีแดนไผ่)
นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดย นายอวบ มีแดนไผ่ นักจัดการงานทั่วไป
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พล ๑๗๗/๒๕๖๒
(หมายเหตุตามไฟล์ pdf.ที่แนบ)
แนบไฟล์
ร่าง-เอกสารประกวดราคา-จ้างพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
(929.58 KiB) ดาวน์โหลด 6059 ครั้ง
ประกาศประกวดราคา-e-bidding-จ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์.pdf
(868.83 KiB) ดาวน์โหลด 6656 ครั้ง
phattanan
 
โพสต์: 321
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 เม.ย. 2016, 11:11

ย้อนกลับไปยัง ประกาศประกวดราคา ประกาศอื่นๆ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron