Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์

รับบริจาคอาหารกล่องให้ผู้ป่วยและญาติ

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณ คุณพิมพ์นิภา พีระธีรภัทร และครอบครัว บ้านนาเมือง ต.นครชุม ได้ทำอาหารกล่องมาบริจาคให้ผู้ป่วยและญาติ จำนวน 100 กล่อง ณ รพร.นครไทย

alt