Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์

รับมอบพัดลมและโถขับถ่ายสำหรับเด็ก

alt

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 คุณกฤศรา กิจวัฒนโอภา และครอบครัว เจ้าของร้านบ้านกันตา ห้วยเฮี้ย ขายอุปกรณ์สำหรับเด็กและเครื่องปั๊มนมแบบออนไลน์ ได้มอบพัดลมและโถขับถ่ายสำหรับเด็ก เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย