Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณมูลนิธิยุวรักษ์

มูลนิธิยุวรักษ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยคุณหญิงมาลาทิพย์ โอสถานุเคราะห์ และครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อร่วมสานต่อปณิธานของคุณสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมาโดยตลอด

ในปี 2560-2561 มูลนิธิยุวรักษ์ ได้ให้การช่วยเหลือเด็กเด็กยากไร้ที่มีปัญหาสุขภาพและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอนครไทย ในเบื้องต้นจำนวน 10 ราย และยังมีเด็กยากไร้ที่มีปัญหาสุขภาพและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสอีกจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือค่าเดินทางในการไปรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพภายในจังหวัดและต่างจังหวัด  ค่าอาหารโภชนาการรายเดือน ในกลุ่มเด็กที่ยากไร้ ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้ง ซึ่งความอนุเคราะห์นี้ได้สร้างความประทับใจและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ป่วยเด็ก ผู้ยากไร้และครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอนครไทยและผู้นำชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ก็มีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอเป็นตัวแทนผู้ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อขอขอบพระคุณมูลนิธิยุวรักษ์เป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณาและช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง