Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 12 เมษายน 2561 คุณประยงค์  อิ่มใจ และคุณรัตนา  อิ่มใจ ได้มอบที่นอนลมให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ชุด