7. ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต