2. ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ