Home

รับบริจาคโลหิตผู้มีจิตศรัทธาวัดโป่งสอ

หลวงพ่อและคณะญาติโยมผู้ศัทธาจากวัดโป่งสอ ตำบลนำ้กุ่ม อำเภอนครไทย ได้มาบริจาคโลหิตและมอบนำ้ดื่ม ขนม สำหรับผู้มาบริจาคโลหิตให้แก่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญหลวงพ่อและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน


alt