Home

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณวรเพชร อิ่มประพันธ์ตรีและครอบครัวร่วมบริจาคเงิรสมทบทุนพัฒนาห้องพิเศษ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท  โดยมีนายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการรพร.นครไทย และเจ้าหน้าที่รพร.นครไทยเป็นผู้รับมอบalt