Home

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณวรเพชร อิ่มประพันธ์ตรี และครอบครัว  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนพัฒนาห้องพิเศษ ให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท  โดยมีนายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการ รพร.นครไทย และเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย เป็นผู้รับมอบ

alt

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้