Home

วิ่งให้ใจ ไปด้วยกัน

กิจกรรมเดิน-วิ่งระดมทุน จากกลุ่มต้นกล้า อาสาสองแคว เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เรือนแพ

alt