Home

ถ่ายทำรายการยุพราชพบประชาชน

กิจกรรมเตรียมการถ่ายทำรายการยุพราชพบประชาชน  โดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT. วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561