Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ ศูนย์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ศูนย์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน (ITA)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561

ระเบียบปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รายงานผลการนิเทศการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คู่มือการร้องเรียนเรื่องทั่วไป และร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ

สรุปผลการดำเนินงานด้านข้อร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี 2562

แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กรกลุ่มเพื่อพ้องนครไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเรื่อง จัดตั้งกลุ่ม “เพื่อนพ้องนครไทย”