Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ หน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนกุมภาพันธ์

หน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนกุมภาพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้ให้การตอนรับและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรญ์มีความสุขความเจริญตลอดไป

alt