Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์หน่วยบริการเครือข่าย

สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์หน่วยบริการเครือข่าย

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 กรมสนับสนุนบริการเขต 2 สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย