Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ เรื่องเล่าจากใจระดับดีเด่นของเขตสุขภาพที่ 2

เรื่องเล่าจากใจระดับดีเด่นของเขตสุขภาพที่ 2

คณะทำงานระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative care ได้รับรางวัลเรื่องเล่าจากใจระดับดีเด่น จากงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561