Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล