Home ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ