Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และได้กำหนดสอบ วันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ