Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้

1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1  อัตรา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1  อัตรา

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้